Alias ашиглаж Terminal дээр ажлаа хөнгөвчлөх энгийн арга

Photo by Markus Spiske on Unsplash
  1. ~/ хавтсан дотор .shell_aliases гэсэн файл үүсгэнэ.
  2. Ашиглаж байгаа shell-н rc файлыг нээнэ. Bash бол ~/.bashrc , ZSH бол ~/.zshrc гэх жишээтэй.
  3. Хамгийн доор нь үүсгэсэн файлаа source хийж өгнө. source ~/.shell_aliases
  4. ~/.shell_aliases дотроо өөрийн alias-ыг бичиж өгнө.
  5. Шинэ terminal нээх юм уу эсвэлsource ~/.bashrc гэх мэтээр rc файлыг дахиж load хийснээр alias-аа ашиглах боломжтой болох юм.

--

--

Simply fullstack engineer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store