Mac OS дээр ажиллах орчин бэлдэх

Саяхан байнга хэрэглэдэг апп-ын тухай бичсэн билээ [link]. Энэ бол түүний үргэлжлэл буюу суулгасан апп-уудаа тохируулах болон зарим нэг нэмэлт апп-уудын талаар байх болно.

Photo by John Carlisle on Unsplash

iTerm2-г Guake шиг ажилдаг болдог

Guake-н дээрээс буудаг feature байдаг гэж хэлж байсан. Түүнийг хийхдээ. Preferences-руу ороод доорх зүйлсийг тохируулж өгнө.

Нэмэлт: https://draculatheme.com/iterm/-с dracula theme суулгана.

ZSH тохиргоо

Хувийн зүгээс өөрийн тохиргоо болон alias-уудаа үндсэн shell тохиргооны файлаас тусад нь салгаж явах нь нэгт дахин ашиглах боломжтой, хоёрт засахад хялбар, гуравт модулар шинжтэй болдог учраас заавал салгахыг зөвлөж байна.

Компьютерын хэрэглэгчийн хавтас буюу ~/ дотор дараах 2 файлыг үүсгэж өгнө..shell_aliases, .shell_vars Мэдээж alias-уудаа aliases дотор хийж тохиргоо болон environment variables уудаа vars дотор оруулж өгөх юм.

Үндсэн shell тохиргооны файл буюу .zshrc / .bashrc файлууддаа доорх хоёр мөрийг нэмж өгнө. Voila!

OMZ нэмэлтүүд

Өмнөх постын дагуу суулгасан гээд үргэлжлүүлье. Миний хувьд зөвхөн 2 нэмэлт хэрэглэдэг, zsh-syntax-highlighting, zsh-autosuggestions.

Суулгахдаа ./oh-my-zsh/custom/plugins фолдэр дотор plugin-аа clone хийж авна. .zshrc файлыг нээгээд доорх шиг өөрчилнө.

Theme-н хувьд надад OMZ-н default нь их таалагддаг маш энгийн гэхдээ шаардлагатай бүх юм байгаа. ZSH_THEME="robbyrussell"

GIT aliases

OMZ-н нэмэлтээс git-г идэвхгүй болгосон шалтгаан нь надад хэт нүсэр санагддаг тул өөрийн цомхон alias-г үүсгэж явдаг [link].

Login Items

Ком асахад spectacle, iterm, alfred, docker гэсэн заавал ажиллаж байх шаардлагатай апп-уудаа ачаалахаар тохируулж өгвөл орох болгондоо хэдэн апп-аа нээгээд байхгүй амар шүү дээ.

VS CODE

Sublime-с шилжиж орж ирж байгаа болохоор нарын сайн мэдэхгүй ч дараах нэмэлтүүдийг одоогоор хэрэглэж байна.

MYSQL

MySQL 5.8 гарсан байгаа тул brew-р mysql шууд суулгавал 5.8 сууж байгаа. Асуудал нь гараад удаагүй болохоор bug ихтэй. 5.7-г ашиглахыг илүүд үзэж байгаа тул доорхоор суулгасан.

MySQL дээр ком-н хэрэглэгчийг ижил нэрээр үүсгэвэл command line-с шууд mysql гээд орж болно. Sweet

--

--

Frontend enthusiast software engineer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store