Mac OS дээр ажиллах орчин бэлдэх

Photo by John Carlisle on Unsplash
source ~/.shell_vars
source ~/.shell_aliases
plugins=(
#git
zsh-syntax-highlighting
zsh-autosuggestions
)
Dracula Official — Best theme everRuby — Ruby-н бүх л юм бий. Код форматыг нь заавал идэвхжүүлээрэй. Код бичих стайл байхгүй бол тун удахгүй бүх юм эмх замбараагүй болж кодоо хархад ч хэцүү санагдана... 🇲🇳Gitlens - Файл дээр ажиллаж байхад идэвхтэй мөрний ард сүүлийн commit-н мэдээллийг харуулдаг. 😭so nice.Highlight Matching Tags - HTML-тэй харьцахад хэрэг болдог.SCSS IntelliSense - Sass бичихэд их тус хүргэнэ.change-case - CONSTANT, snake_case, camelCase гээд шилжүүлэх хэрэг гараад л байдаг.Docker - Editor-с docker-оо UI-р харчихна.SVG Viewer - Ямар зураг вэ гэж харах гэж finder эсвэл browser ашиглаад байхгүй.vscode-faker - Backend бэлэн болтол эсвэл нүх бөглөхөд жинхэнэ юм шиг дата хэрэг дандаа гарна.
$ brew install mysql@5.7
$ brew tap homebrew/services
$ brew services start mysql@5.7
$ brew link mysql@5.7 --force
$ mysql_secure_installation
$ mysql -u root -p
> CREATE USER 'batbayar.sukhbaatar'@'localhost';
> GRANT ALL ON *.* TO `batbayar.sukhbaatar`@`localhost`;
> FLUSH PRIVILEGES;

--

--

Simply fullstack engineer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store