Линукс үйлдлийн систем дээр зориулсан Монгол дуудлагын гарын драйвер

  1. Й үсгийн байрлал жаахан төвөгтэй байна. А, Э, И, O, У, Ө, Ү үсгийн араас автоматаар солигдоод явдаг байдлаар болгож чадвал хамгийн зөв санагдлаа.
  2. Ш үсэг санасныг бодвол хамаагүй өргөн хэрэглэгддэг үсэг байна. Байрлалыг нь арай өөр тийш нь зөөвөл дээр байх. Гэхдээ болж өгвөл дараах комбинацаар гаргалгаа гаргаж чадвал бас л гоё болно.
    СХ = Ш
    ЦХ = Ч
  3. Бүх үсгүүдийг 1 товчинд багтаах хэрэг гарсан нь байнга хэрэглэгддэг тусгай тэмдэгтүүд болох цэг, таслал, асуух тэмдэг зэргийг хэрэглэхэд гарын байрлалаа English-уу заавал хөрвүүлж байж хийж байгаа нь их цаг авч байна.

--

--

Simply fullstack engineer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store